Debatt om gas lyfter språkets viktiga roll

Ska det heta fossilgas eller naturgas? Hållbarhetstermgruppen och branschorganisationen Energigas har olika åsikter. Debatten speglar hur viktig språkets roll är. Ämnesområdet hållbar utveckling rymmer en hel del intressekonflikter och det syns förstås även i språket, menar Karin Webjörn, terminolog i Hållbarhetstermgruppen.

Hållbarhetstermgruppen består av språkvårdare från Isof, sakkunniga från universitet, myndigheter, intresseorganisationer och media. Gruppen arbetar med att lyfta fram och förklara svåra begrepp som används inom området hållbar utveckling, och att ge rekommendationer om svenska benämningar.

Rekommendationen att använda termen fossilgas istället för naturgas fick hård kritik av branschorganisationen Energigas som menade att ordet är vilseledande och skapar begreppsförvirring. Hållbarhetstermgruppen diskuterade en eventuell ändring av rekommendationen men höll fast vid sitt beslut.

Varför rekommenderar ni fossilgas framför naturgas?

Fossilgas är en tydligare och mer genomsynlig term. Naturgas är i många fackspråkliga sammanhang en etablerad term och används i lagtexter och styrande dokument. Termen myntades när man på 1800-talet upptäckte att det fanns gas naturligt i marken. På den tiden behövde man inte göra skillnad på om gasen hade fossilt ursprung eller inte. Idag är det mycket relevant att göra den skillnaden och det är bland annat därför som vi behåller vår första rekommendation.

Hur ser ni på debatten?

– Området hållbar utveckling präglas av intressekonflikter, och den här debatten belyser även språkets viktiga roll. För oss är det viktigt att hålla oss till det språkliga och sakliga även om olika aktörer kan ha andra intressen. Men självklart är ämneskunskapen central och Energigas synpunkter har varit värdefulla för att bättre klargöra vår rekommendation. Den del av termposten som heter ”Mer om begreppet” är nu omarbetad och beskriver våra resonemang bättre. Vi ska också göra en egen post för adjektivet och förledet fossil som behöver förtydligas.

Vilka termer är på gång nu?

– Just nu tittar vi på viktiga begrepp som kolsänka och negativa utsläpp. Liksom CCS (eng. carbon capture storage), vilka termer används för det begreppet på svenska? Jag vill själv gärna puffa för begreppet tillräcklighet Länk till annan webbplats. (eng. sufficiency), ett jättespännande begrepp som funnits sedan 90-talet och som i korthet innebär att avstå överflöd för allas möjlighet att leva inom gränserna för vad vår planet klarar av. Det används redan bland forskare och i myndighetsrapporter, och kommer säkert att börja användas i fler sammanhang.

Nationella språkbanken ser till att Hållbarhetstermgruppens begrepp görs tillgängliga för forskning och utveckling i Sverige via Rikstermbanken och i Europa som öppen data i termdatabasen Eurotermbank. Syftet är att träna EU:s maskinöversättningssystem eTranslation och att bidra till utvecklingen av flerspråkiga digitala tjänster.

Gaskran

Publicerad den

Uppdaterad den

Språkbanken Text