Nu finns Myndighets-termlistan som öppna data

Vad menar vi egentligen när vi säger ”skriva ut”? Eller ”räkenskapsår”? Myndighetstermlistan hjälper svenska myndigheter att översätta samhällstermer till arabiska, engelska, finska och romska. Nu finns listan som öppna data.

Syftet med Myndighetstermlistan är att ge alla myndigheter en gemensam terminologi. Många termer används på olika sätt inom olika myndigheter. Till exempel ”anmälan”, ”yrkeslegitimation”, ”räkenskapsår”, ”reglerat yrke” och ”skriva ut”, berättar Marie Mattsson, språkvetare på Institutet på språk och folkminnen, Isof.

Olika språk har olika status och utmaningar. När det gäller stora språk som engelska och arabiska finns det många auktoriserade översättare och tolkar liksom översatt terminologi. Men romska, till exempel, är inte lika standardiserat och det kan vara svårt att veta hur viss samhällsterminologi ska översättas. Här kan Myndighetstermlistan fungera som en bra grund, säger Marie Mattsson.

Myndighetstermlistan innehåller i ett första steg 24 termposter där begreppen finns definierade och där en svensk term med eventuella synonymer fastställs. Här finns också termmotsvarigheter på arabiska, engelska, finska och romska (kelderash och arli). Termposterna består även av kommentarer av olika slag. Flera termposter har klarspråkskommentarer, vissa har kommentarer om hur termen ska användas och om det är något särskilt en tolk eller översättare ska tänka på, så kallade ekvivalensanmärkningar.

Vilka är fördelarna med att listan nu finns som öppna data?

Myndighetstermlistan finns inlagd i Rikstermbanken och är tillgänglig som pdf. Den stora skillnaden med öppna data är att listan nu är lätt att bearbeta och arbeta med. Till exempel är det möjligt att ladda ner termlistan till översättningsminnen. Att listan finns som öppna data betyder också mycket för de aktuella språken, till exempel romska, som nu får mer språkdata.

Bakgrund

I Tolkutredningen från 2018 gavs förslaget att ett flerspråkigt myndighetsgemensamt terminologiskt stöd för tolkar och översättare skulle tas fram. Förslaget ledde till pilotprojektet Flersamterm, som står för flerspråkig samhällsterminologi, och under det projektet bildades Myndighetsterm- gruppen som arbetade fram en första version av Myndighetstermlistan. I Myndighetsterm- gruppen ingick under projektet representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Skatteverket och Socialstyrelsen.

Publicerad den

Uppdaterad den