Höstworkshop i repris: hur skönlitteraturen gjorde svenskan modern.

Hur har skönlitteraturen påverkat skriftspråket? På årets Höstworkshop presenterade Sara Stymne och David Håkansson ett projekt där historiska texter analyseras med hjälp av språkteknologiska verktyg.

Berätta om projektet, Sara!

– Vi vill undersöka vilken roll skönlitteraturen hade som katalysator för språkförändring runt förra sekelskiftet. Skönlitteraturen anses under den perioden ha spelat en viktig roll för språkförnyelse, och vissa författarskap, som Strindbergs och Lagerlöfs, har lyfts fram som goda exempel på svenskt skriftspråk under perioden. En ytterligare hypotes är att språkförnyelsen började i den skönlitterära dialogen, och att den därefter spreds till andra typer av texter. Vi vill ta ett större och bredare grepp än tidigare forskning och ställa fler frågor. Vad läste man egentligen under perioden 1830–1930? Hur såg kontakter ut mellan författare och språkvårdare? Gjordes försök att påverka författares språk?

Hur går analysen till?

– Vi utgår från romaner, noveller och novellsamlingar i Litteraturbanken och använder språkteknologiska verktyg, vilket ger helt nya möjligheter att se språkliga mönster i stora textkorpusar. Vi undersöker hur språket har utvecklats under tid, och fokuserar på lexikala, morfologiska och syntaktiska förändringar. Just nu fokuserar vi på att studera hur olika typer av bisatser används, och har även gjort än fallstudie med fokus på konstruktionen ”som om”.

Automatiska metoder gör det möjligt att separera dialog och övriga berättarpartier från varandra. På så sätt hoppas vi kunna studera hur talspråksvarianter tränger ut i skriftspråket via skönlitteraturens dialog, och kunna ge en mer heltäckande bild av modern svensk språkhistoria.

Vilka deltar i projektet?

– I projektet Fiktiv prosa och språkförändring. Rollen av vardagsspråklig förändring i svensk språkhistoria 1830–1930 deltar David Håkansson och Carin Östman från Nordiska språk vid Uppsala universitet, Johan Svedjedal, litteratursociolog vid Uppsala universitet och jag. Min huvudsakliga roll är att utveckla språkteknologiska verktyg för analys av dialog, berättande och stilistiska drag i litteratur från Litteraturbanken. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och avslutas under 2024.

David Håkansson och Sara Stymne

David Håkansson och Sara Stymne. Foto: Staffan Melin.

Publicerad den

Uppdaterad den

Event
Språkteknologi